28 lutego 2020. imieniny: Makary, Prokop, Hilary
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna o danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Gminy w Jastrzębi

  

Klauzula informacyjna o danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Gminy w Jastrzębi

 
 

 

 

W związku z zapisami art. 13 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. z 2016 r., L 119 z. 04.05.2016) informujemy, że:

 

 

 

Tożsamość i dane kontaktowe Administratora

 

 

 

 

Administratorem danych osobowych w Urzędzie Gminy Jastrzębia jest Wójt Gminy Jastrzębia, adres: Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia, telefon: 48 384 05 05

 

 

 

Administrator danych osobowych odpowiada za wykorzystanie danych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Jastrzębia w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami. Administrator danych osobowych w Urzędzie Gminy Jastrzębia przetwarza Państwa dane w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub  z ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa.

 

 

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony danych

 

 

 

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem e-mail: rodo@jastrzebia.pl

 

 

 

Cele przetwarzania i podstawa prawna

 

 

 

 

Dane osobowe przetwarzane przez Urząd Gminy w Jastrzębi przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego i ustawę o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 

 

 

Prawa podmiotów danych

 

 

 

 

Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem.

 

Z tych praw można skorzystać, składając wniosek do Administratora Danych Osobowych. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To z którego uprawnienia można skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez Administratora Danych Osobowych oraz od celu ich przetwarzania.

 

Każdy ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.

 

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Urzędu Gminy Jastrzębia lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres : rodo@jastrzebia.pl


Klauzula informacyjna o danych osobowych przetwarzanych w Systemie Monitoringu Wizyjnego na terach użyteczności publicznej w Jastrzębi

 

 

W związku z zapisami art. 13 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) (Dz.U. UE. z 2016 r., L 119 z. 04.05.2016) informujemy, że:

 

 

 

Tożsamość i dane kontaktowe Administratora

 

 

 

 

Administratorem danych osobowych w Systemie Monitoringu Wizyjnego jest Wójt Gminy Jastrzębia, adres: Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia, telefon: 48 384 05 05

 

 

 

System Monitoringu wizyjnego prowadzony jest w prawnie uzasadnionym celu Administratora, tj. zapewnienia poziomu bezpieczeństwa użytkowników obiektów i miejsc publicznych, jak również ochrona mienia znajdującego się w zasobach Gminy.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony danych

 

 

 

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem e-mail: rodo@jastrzebia.pl

 

 

 

Cele przetwarzania i podstawa prawna

 

 

 

 

Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie upoważnione do tego służby np. Policja, prokuratura, sądy, gdy wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Dane zarejestrowane w systemie monitoringu będą przechowywane nie dłużej niż 21 dni, następnie ulegają automatycznemu usunięciu, nadpisaniu. Mogą być one przechowywane dłużej jedynie w przypadkach, kiedy jest to niezbędne do wykonania kopii wymaganych dla celów dowodowych w postępowaniach prowadzonych przez sąd lub policję.

 

 

 

Prawa podmiotów danych

 

 

 

 

Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem.

 

Z tych praw można skorzystać, składając wniosek do Administratora Danych Osobowych. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To z którego uprawnienia można skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez Administratora Danych Osobowych oraz od celu ich przetwarzania.

 

Każdy ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.

 

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Urzędu Gminy Jastrzębia lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres : rodo@jastrzebia.pl

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-piątek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010