28 lutego 2020. imieniny: Makary, Prokop, Hilary
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
"Odniosę Sukces"

Zakończenie projektu "Odniosę Sukces"

Niebawem dobiegnie końca realizacja projektu pn. „Odniosę sukces" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Odniosę sukces” realizowany jest w trzech szkołach: w Publicznej Szkole Podstawowej w Mąkosach Starych, w Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kozłowie i w Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Goryńskiej w okresie od 02.11.2011 r. do 30.09.2013 r. Miał on na celu :

- atrakcyjne zagospodarowanie wolnego czasu 100 uczniom i 103 uczennicom poprzez rozszerzanie oferty zajęć z zakresu nabywania kompetencji kluczowych,

- podniesienie samooceny dzieci przez atrakcyjne zajęcia rozwijające zainteresowania i talenty oraz wdrożenie uczniów do umiejętnego planowania własnych działań zmierzających do rozwoju osobowościowego i wykształcenia w nich aktywności i potrzeby doskonalenia,

- zapobieganie pojawiania się braku chęci do dalszego kształcenia, co w przyszłości może być powodem wykluczenia społecznego,

- przeciwdziałanie deficytom uniemożliwiającym prawidłową i efektywną edukację, 

- wzbogacenie i uatrakcyjnienie zbioru pomocy dydaktycznych w szkołach objętych wsparciem, w tym również zbiorów w bibliotekach,

- propagowanie nowych metod nauczania.

 Uczniowie brali udział w 11 rodzajach różnorodnych zajęć. Na zajęciach wyrównawczych nadrabiali zaległości spowodowane zaniedbaniami środowiskowymi. Zajęcia rozwojowe, artystyczne dawały możliwość rozwijania zainteresowań, talentów, atrakcyjnie zagospodarowywały czas wolny. Szkoły zostały wzbogacone o nowoczesne pomoce dydaktyczne (w tym tablice interaktywne). Zajęcia prowadzono aktywizującymi metodami z użyciem nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Uzupełnieniem zajęć były wyjazdy edukacyjne do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, do TVP w Lublinie, na pokazy chemiczne na UMCS w Lublinie, na warsztaty rękodzielnicze do Muzeum Wsi Radomskiej. Dużą popularnością cieszyły się zajęcia „Szlakiem Marii Skłodowskiej – Curie” mające na celu wzbudzenie zainteresowania chemią i fizyką, pokazanie znaczenia wiedzy chemicznej w życiu codziennym, wskazanie powiązania chemii i fizyki z innymi naukami, kształtowanie właściwych postaw w zakresie dbałości o zdrowie i ochronę środowiska przyrodniczego. W ramach tych zajęć uczestnicy pod okiem prowadzących poznali między innym zastosowanie alkoholi oraz ich pożyteczne i szkodliwe właściwości, proces utleniania i redukcji – bardzo ważne procesy w chemii i życiu codziennym. Forma zajęć – dokonywanie doświadczeń i prostych eksperymentów naukowych bardzo podobała się uczestnikom zajęć.

 Uczniowie mogli korzystać z różnego rodzaju zajęć specjalistycznych: zorganizowano zajęcia logopedyczne, gimnastykę korekcyjną. W ramach projektu prowadzono poradnictwo psychologiczno – pedagogiczne, warsztaty komunikacji interpersonalnej oraz zajęcia „Jak się uczyć, żeby się nauczyć”. Zajęcia te pokazywały w jaki sposób uczyć się tak, żeby szybko, łatwo i trwale nabywać nowe wiadomości  i umiejętności. Uczniowie poznali podstawowe zasady organizowania sobie nauki oraz różne metody i strategie skutecznego uczenia się.  

 Blok zajęć „W zdrowym ciele zdrowy duch” z elementami zdrowego żywienia  ma za zadanie pokazać jak aktywnie spędzać wolny czas : zajęcia „Szachy dla każdego”, „Marszobieg z kijami Nordic -Walking”, „Sekcja tenisa stołowego” pozwalają nie tylko rozwijać zamiłowanie do różnych dziedzin sportu , ale również pokazują jak zdrowo się odżywiać . W okresie zimowym uczestnicy projektu mogli spróbować swoich sił na lodowisku. Pod okiem nauczycieli doskonalili umiejętność jazdy na łyżwach i aktywnie spędzali wolny czas w okresie ferii zimowych.

  W bloku zajęć artystycznych prowadzono są zajęcia taneczne, teatralne i rękodzielnicze. Uczestnicy tych zajęć prezentowali swoje umiejętności na pokazach organizowanych na szczeblu gminnym. Obejrzeli dwie sztuki w Teatrze Powszechnym w Radomiu : "Kopciuszek" i "Alicja w Krainie Czarów". Po spektaklu wzięli udział w lekcji teatralnej, która była okazją do dokładnego obejrzenia sceny, różnych pracowni teatralnych i porozmawiania z pracownikami teatru. W grudniu 2012 r. odwiedziliśmy Teatr Lalki i Aktora Kubuś w Kielcach. Dzieci obejrzały spektakl "Być jak Pippi". Po spektaklu zwiedzały galerię i obejrzały rożne lalki gromadzone po przestawieniach od początku istnienia teatru. Na potrzeby zajęć artystycznych zakupiono stroje , rekwizyty teatralne, nagłośnienie oraz odtwarzacze CD.

 W ramach zadania "Cudze chwalicie, swego nie znacie" zaplanowano cykl wycieczek krajoznawczo -edukacyjnych. Wycieczki i zielone szkoły dostarczają wiedzy przyrodniczej, historycznej i geograficznej. Wszystkie wyjazdy są instrumentem do nabywania wiedzy i doskonalenia zdobytej wiedzy na zajęciach oraz skonfrontowania jej z rzeczywistością. Odbyły się 2 wycieczki do Warszawy, 2-dniowa wycieczka do Krakowa i Wieliczki , zielona szkoła nad morzem oraz wycieczka w Dolinie Dunajca. Wspólne wyprawy cieszą się ogromnym zainteresowaniem i dodatkowo są okazją do integracji młodzieży ze szkół, w których realizowany jest projekt pn. "Odniosę sukces".

W czasie trwania projektu zostanie przeprowadzonych:
- 966 h zajęć wyrównawczych,
- 3120h zajęć rozwojowych,
- 390 h zajęć BRD,
- 102 h zajęć chemiczno-fizycznych,
- 2340 h zajęć artystycznych,

2010 h zajęć specjalistycznych,
- 34 h zajęć na basenie,
- 408 h warsztatów komunikacji 
 interpersonalnej,
- 564 h zajęć sportowych,
- 272 h zajęć „Jak się uczyć, żeby się  nauczyć”
- 390 h zajęć czytelniczych

Ogółem zostanie przeprowadzonych 10 506 h dodatkowych zajęć w 3 szkołach podstawowych Wartość projektu: 1 993 620,00zł. Niepieniężny wkład Gminy Jastrzębia: 102 440,00zł. Koszt przypadający na jednego uczestnika wynosi: 9 820,78zł. Projekt nie jest finansowany z innych źródeł  i bez pomocy EFS nie udałoby się projektodawcy zorganizować takiego wsparcia.

Projekt "Odniosę Sukces" trwa ...

Gmina Jastrzębia przystąpiła do realizacji projektu pn. „Odniosę sukces”. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Odniosę sukces” realizowany będzie w trzech szkołach.: w Publicznej Szkole Podstawowej w Mąkosach Starych, w Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kozłowie i w Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Goryńskiej  w okresie od 02.11.2011 r. do 30.09.2013r

  

Cel projektu :

  • atrakcyjne zagospodarowanie wolnego czasu 100 uczniom i 103 uczennicom poprzez rozszerzanie oferty zajęć z zakresu nabywania kompetencji kluczowych,

  • podniesienie samooceny dzieci przez atrakcyjne zajęcia rozwijające zainteresowania i talenty oraz wdrożenie uczniów do umiejętnego planowania własnych działań zmierzających do rozwoju osobowościowego i wykształcenia w nich aktywności i potrzeby doskonalenia,

  • zapobieganie pojawiania się braku chęci do dalszego kształcenia, co w przyszłości może być powodem wykluczenia społecznego,

  • przeciwdziałanie deficytom uniemożliwiającym prawidłową i efektywną edukację, 

  • wzbogacenie i uatrakcyjnienie zbioru pomocy dydaktycznych w szkołach objętych wsparciem, w tym również zbiorów w bibliotekach,

  • propagowanie nowych metod nauczania

  

Uczniowie biorą udział w 11 rodzajach różnorodnych zajęć. Są to zajęcia wyrównawcze (z języka angielskiego, języka ojczystego, z matematyki), zajęcia rozwojowe (koło języka angielskiego, koło komputerowe, koło Zostanę Asem, Koło matematyczne „ Zostanę Pitagorasem” , koło „Klub Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z elementami pierwszej pomocy” ,koło przyrodnicze „Palcem po mapie” i koło medialne. Wszystkie zajęcia prowadzone są aktywizującymi metodami z użyciem nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia „Szlakiem Marii Skłodowskiej – Curie” mające na celu wzbudzenie zainteresowania chemią i fizyką, pokazanie znaczenia wiedzy chemicznej w życiu codziennym, wskazanie powiązania chemii i fizyki z innymi naukami, kształtowanie właściwych postaw w zakresie dbałości o zdrowie, ochronę środowiska przyrodniczego oraz kształtowanie postaw badawczych.

  

Uczniowie mogą korzystać w różnego rodzaju zajęć specjalistycznych: zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, nauka pływania na basenie. W ramach projektu prowadzone jest poradnictwo psychologiczno – pedagogiczne, warsztaty komunikacji interpersonalnej oraz zajęcia „Jak się uczyć, żeby się nauczyć” Zajęcia te pokażą w jaki sposób uczyć się tak, żeby szybko łatwo i trwale nabywać nowe wiadomości i umiejętności. Uczniowie poznają podstawowe zasady organizowania sobie nauki oraz różne metody i strategie skutecznego uczenia się. Blok zajęć „W zdrowym ciele zdrowy duch” z elementami zdrowego żywienia ma za zadanie pokazać jak aktywnie spędzać wolny czas. Zajęcia „Szachy dla każdego”, „Marszobieg z kijami Nordic - Walking”, „Sekcja tenisa stołowego” pozwolą nie tylko rozwijać zamiłowanie do różnych dziedzin sportu, ale również pokażą jak zdrowo się odżywiać .

Zaplanowano cykl wycieczek krajoznawczo-edukacyjnych. Wycieczki i zielone szkoły dostarczą wiedzy przyrodniczej, historycznej i geograficznej. Wszystkie wyjazdy będą instrumentem do nabywania wiedzy i doskonalenia zdobytej wiedzy na zajęciach oraz skonfrontowania jej z rzeczywistością. Dla klas 0-III odbędą się :1-dniowa wycieczka do Kazimierza Dolnego, 1-dniowa wycieczka do Warszawy, 2-dniowa wycieczka do Zakopanego, 2-dniowa wycieczka do Krakowa, Wieliczki i Ojcowa.

Dla klas 4-6 : Zielona szkoła nad morzem, zielona szkoła w Tatrach, wycieczka 3 dni w Dolinie Dunajca.

  

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-piątek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010