28 lutego 2020. imieniny: Makary, Prokop, Hilary
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
Plany i strategie

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Jastrzębia

Plan Rozwoju Lokalnego został utworzony w celu efektywnego korzystania z funduszy strukturalnych w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego.


Fundusze strukturalne są programowane w oparciu o Narodowy Plan Rozwoju, który podzielony jest na programy operacyjne. Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego jest programem skierowanym do regionów. Korzystanie z funduszy odbywa się zgodnie z zapisami tegoż programu jak i Uzupełnienia Programu.
Plan Rozwoju Lokalnego (PRL) jest dokumentem utworzonym na bazie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2004-2007.
PRL obejmuje teren całej Gminy Jastrzębia. Dzięki niemu będzie możliwe ubieganie się o dofinansowanie kluczowych projektów realizowanych na terenie całej Gminy. 

Zadania wynikające z planu (PRL) będą realizowane w latach 2004 - 2013. Ponadto PRL zawiera szczegółowy wykaz zadań planowanych do realizacji w latach 2004-2006.

Pobierz dokument

Program Opieki Nad Zabytkami Gminy Jastrzębia na lata 2010 - 2013

Przedmiotem opracowania Programu opieki nad zabytkami Gminy Jastrzębia jest dziedzictwo kulturowe w granicach administracyjnych gminy, natomiast celem jest określenie zasadniczych kierunków działań i zadań na rzecz opieki nad zabytkami.

Zobacz program opieki

Zobacz raport z inwentaryzacji zabytków

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jastrzębia

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Jastrzębia jest dokumentem charakterystycznym tylko dla tej gminy, jednak odzwierciedlającym kierunki rozwoju polityki społecznej Rzeczpospolitej Polskiej zarówno na poziomie struktur województwa jak też powiatu.

Dokument bierze również pod uwagę doświadczenia i dorobek krajów Unii Europejskiej w rozwiązywaniu problemów społecznych uwzględniając założenia i kierunki rozwoju na lata 2010-2013.

Strategia to świadomy, zamierzony, przemyślany i celowy sposób na radzenie sobie z problemem. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. nakłada na samorządy obowiązek opracowania i realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programu pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Przyjęcie tego dokumentu do realizacji w drodze uchwały rady gminy, pozwoli na budowanie zintegrowanego systemu pomocy społecznej na terenie gminy Jastrzębia, a także umożliwi pozyskanie środków z budżetu państwa i z funduszy pomocowych na realizację poszczególnych zadań określonych w strategii.

Pobierz dokument

Plan odnowy miejscowości Bartodzieje

Pobierz plik...

Plan odnowy miejscowości Dąbrowa Jastrzębska

Pobierz plik...

Plan odnowy miejscowości Dąbrowa Kozłowska

Pobierz plik...

Plan odnowy miejscowości Goryń

Pobierz plik...

Plan odnowy miejscowości Kozłów

Pobierz plik...

Plan odnowy miejscowości Lesiów

Pobierz plik...

Plan odnowy miejscowości Mąkosy Stare

Pobierz plik...

Plan odnowy miejscowości Owadów

Pobierz plik...

Plan odnowy miejscowości Wola Owadowska

Pobierz plik...

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Jastrzębia na lata 2016 – 2032

 

 Zobacz pełną treść programu

Program Zapobieganie Przestępczości oraz Utrzymania Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli w Gminie Jastrzębia na lata 2017-2020


Zobacz pełną treść programu

Strategia Rozwoju Gminy Jastrzębia na lata 2017-2022

 

Pobierz plik

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

 

Pobierz plik...

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-piątek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010